Members of the Association’s Management Board:

Dairabaev Zhiguli Moldakalykovich – Chairman of the Management Board
Kushekbayev Omirbek Kurmangalievich – Deputy Chairman of the Management Board
Abuov Ermek Ergazievich – Deputy Chairman of the Management Board
Erin Sergey Anatolyevich – Deputy Chairman of the Management Board
Murat Satybaldyevich Sarmanov – Chairman of Atyrau Regional Branch
Kerimbekov Akshabai Dyusenbekovich – Chairman of the Almaty regional branch
Tokbergenov Doszhan Sundetovich – Chairman of the Zhambyl regional branch
Sharipov Zhusip Sharipovich – Chairman of the Turkestan regional branch
Zharylgapov Serik Abdugalievich – Chairman of the West Kazakhstan regional branch
Serik Marksovich Baigaliev – Chairman of the East Kazakhstan Regional Branch
Akhmetov Marat Zhumasultanovich – Chairman of Kostanay regional branch
Kanat Suleimenov – Chairman of the Akmola regional branch
Yerlan Serikovich Ospanov – Representative for the Osakarovsky district of the Karaganda region