Dairabaev Zhiguli Moldakalykovich – Chairman of the Management Board

Abuov Ermek Ergazievich – Deputy Chairman of the Management Board

Kushekbayev Omirbek Kurmangalievich – Deputy Chairman of the Management Board

Akpar Kazalievich Maulenov – Deputy Chairman of the Management Board

Leave a Reply